Vartotojo registracija: taisyklės

Naudojantis Universiteto WWW elektroniniu paštu reikia žinoti:

  • WWW elektroninio pašto serverio adresą: http://stud.mruni.eu/
  • Vartotojo vardą,
  • Slaptažodį. Slaptažodis yra privatus. Jį privalote pasirinkti pradėję dirbti su WWW elektroniniu paštu, saugoti ir neperduoti kitiems asmenims. Jei įtariate, kad Jūsų slaptažodis tapo žinomas kitiems, jį pakeiskite, jei užmiršote - reikės užpildyti jo pakeitmo formą (žr. nuorodą „Slaptažodis“).
  • Privatų WWW elektroninio pašto adresą: vardas@stud.mruni.eu, kuriame „vardas“ yra vartotojo vardas.

Norėdami sužinoti vartotojo vardą ir slaptažodį, Jūs turite susipažinti su MRU kompiuterinės sistemos resursų naudojimo tvarka ir pasižadėti jos laikytis.


  PATVIRTINTA
Rektoriaus 2018 m. gruodžio 5 d.
įsakymu Nr. 1I-96

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO
TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo taisykles Universiteto administracijai, dėstytojams, mokslo darbuotojams, tyrėjams ir kitiems Universiteto veiklą užtikrinantiems darbuotojams (toliau – Darbuotojai), taip pat studentams, klausytojams ir kitiems Universiteto svečiams.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

2.1. Universiteto kompiuterinė sistema – visuma susijusių ir sąveikaujančių kompiuterių, jų išorinių įtaisų ir programinės įrangos, skirtų naudotojo užduotims rengti ir spręsti.

2.2. Universiteto kompiuterinės sistemos naudotojai – Universiteto Darbuotojai, studentai, klausytojai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys savo veikloje naudojantys Universiteto kompiuterinės sistemos resursus (toliau – Naudotojai).

2.3. Komunikacinės/telekomunikacinės technologijos – technologijos, kurias pasitelkus perduodama informacija.

2.4. Informacinės technologijos – priemonių ir būdų informacijai apdoroti (rinkti, laikyti, perduoti bei kitaip tvarkyti) kompiuteriu visuma.

2.5. Kompiuterinė techninė įranga – tai kompiuteriai, jų dalys, periferiniai įrenginiai, kompiuterių tinklo įranga, nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniai ir pan.

2.6. Programinė įranga – tai kompiuterinės programos, skirtos kompiuterinei įrangai valdyti bei naudotojo uždaviniams spręsti kompiuteriu (operacinės sistemos, programavimo sistemos, biuro programų paketai, antivirusinės, archyvavimo bei kitos taikomosios programos).

2.7. Kompiuterių tinklas – tai serveriai ir darbo vietų kompiuteriai, sujungti kompiuterių tinklo įrangos (kabeliai ir specialūs kompiuterių tinklo įrenginiai) į bendrą sistemą, siekiant užtikrinti naudotojams greitą keitimąsi informacija, kolektyvinį kompiuterinės ir programinės įrangos bei interneto naudojimą.

2.8. Kompiuteriniai ištekliai – kompiuterinė techninė įranga, programinė įranga, informacinės sistemos, tarnybos (el. paštas ir kt.), kompiuterių tinklas.

II SKYRIUS
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS

3. Universiteto administracija, atsižvelgdama į Darbuotojo einamas pareigas Darbuotojams suteikia kompiuterinius išteklius.

3.1. Universiteto Informacinių technologijų centro (toliau – ITC) darbuotojai, atsižvelgdami į studentų su Universitetu sudarytas sutartis bei kitų asmenų su Universitetu sudarytus susitarimus, suteikia Naudotojams prieigą prie Universiteto kompiuterinių išteklių.

4. Suteiktos priemonės priklauso Universitetui ir yra skirtos darbo, studijų funkcijoms vykdyti arba kitiems poreikiams, susijusiems su Universiteto veikla.

5. Universiteto kompiuterinė sistema yra Universiteto nuosavybė ir turi būti naudojama tik Universiteto administravimo funkcijoms atlikti, studijoms bei moksliniam – tiriamajam darbui.

6. Universiteto kompiuterinės sistemos Naudotojai privalo visus Universiteto kompiuterinės sistemos resursus naudoti pagal paskirtį nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Universiteto statuto, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklių ir kitų norminių aktų bei interneto etiketo.

7. Naudotojams, kurie naudojasi Universiteto kompiuteriniais ištekliais, griežtai draudžiama:

7.1. viešinti Universiteto konfidencialią informaciją ir ją naudoti asmeniniams tikslams;

7.2. naudoti elektroninį paštą ir internetinę prieigą su darbo ar studijų funkcijomis nesusijusiems tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybinei informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Universiteto ar kitų asmenų teisėtus interesus;

7.3. nesankcionuotai naudotis svetimais kompiuteriniais ištekliais: kopijuoti ir naudotis programomis ir duomenimis be jų savininko žinios ir sutikimo, jungtis prie svetimų kompiuterių be atitinkamo (kompiuterinių išteklių savininko) leidimo ir pan.;

7.4. perduoti Universitetui priklausančią informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nėra susijęs su darbinių funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu būdu pakenkti Universiteto interesams;

7.5. parsisiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu, moksline – tiriamąja veikla ar studijomis nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą, žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius kitus programinius kodus, failus, galinčius sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą;

7.6. savavališkai keisti, taisyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą;

7.7. savavališkai keisti kompiuterinės techninės ir sisteminės programinės įrangos konfigūraciją ir nustatytus kompiuterių tinklo parametrus (IP adresą, kompiuterio vardą ir pan.);

7.8. diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokią neautorizuotą, neteisėtą, autorines teises pažeidžiančią ar asmeninę programinę/kompiuterinę įrangą;

7.9. naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo kompiuterių tinklo veikimą (pvz., tinklo skanavimo programos, tinklo blokavimo programos);

7.10. savavališkai naudoti ir organizuoti kitokius nei nustatyta kompiuterių ryšius su internetu ar kitais išoriniais tinklais;

7.11. naudoti įrangą neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, sistemų saugumo tikrinimui, skenavimui, kompiuterinio tinkle srauto duomenų stebėjimui;

7.12. Universitetui nepriklausančią techninę įrangą jungti į Universiteto kompiuterių tinklą be ITC darbuotojo žinios;

7.13. platinti, atskleisti kitiems asmenims jiems suteiktus prieigos prie kompiuterinių išteklių vardus, slaptažodžius, kodus ar kitus duomenis;

7.14. atlikti kitus su Tvarkos 5 p. numatytų funkcijų vykdymu nesusijusius ar teisės aktams prieštaraujančius veiksmus.

8. Universiteto Naudotojams naudojant kompiuterinius išteklius asmeniniais tikslais, Universitetas neužtikrina jų asmeninės informacijos konfidencialumo.

9. Naudotojai apie pastebėtus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos sutrikimus ar aplinkos veiksnius, galinčius pakenkti kompiuterinei techninei ir programinei įrangai, privalo nedelsdami informuoti ITC darbuotojus.

10. Besibaigiant darbo teisiniams santykiams Darbuotojas, jam priskirtą techninę ir programinę įrangą, privalo grąžinti vadovaudamasis taisyklėmis, įtvirtintomis 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1I-246 patvirtintoje atsiskaitymo su Mykolo Romerio universitetu tvarkoje.

11. Universitetas naudoja kompiuterių programas vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, konkrečių kompiuterių programų licencijų reikalavimais bei šia Tvarka.

12. Techninės ir programinės įrangos konfigūracijas nustato, techninę ir programinę įrangą konfigūruoja, prižiūri ir taiso ITC darbuotojai.

III SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

13. Naudotojai yra atsakingi už jiems priskirtų bei bendro naudojimo informacinių ir komunikacinių priemonių saugų, teisingą ir ekonomišką naudojimą.

14. Už priemonių praradimą ar sugadinimą Naudotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už šios Tvarkos pažeidimą Naudotojas gali laikinai prarasti teisę naudotis visais ar dalimi kompiuterinių išteklių, esant pakartotinam nusižengimui gali prarasti teisę naudotis visam laikui.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Universitetui įgyvendinant nuosavybės ar valdymo teises į naudojamas informacines ir komunikacines technologijas, negali būti pažeidžiamas Naudotojų asmeninio susižinojimo slaptumas.

16. Tvarka privaloma visiems Universiteto bendruomenės nariams, t. y. Darbuotojams, studentams, klausytojams ir kitiems svečiams. Naudotojai su šia Tvarka bei jos pakeitimais supažindinami skelbiant ją viešai Universiteto interneto svetainėje bei išsiunčiant pranešimą apie Tvarką į Universiteto Darbuotojams ir studentams suteiktas elektroninio pašto dėžutes. Šios Tvarkos pažeidimai gali būti laikomi darbo pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.